บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา
สำเริง  แก้วศรีนวล
เกษตรอำเภอท่าศาลา
จุรีย์ อมรศักดิ์ อากรณ์  เชาวลิต พัฒนะ นุชนิยม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
เสาวรรณี  หนูเกลี้ยง ภมร    สมบัติชัย โสภาวรรณ ลักษณา
เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ว่าง
วินัย  เสนาะกรรณ   สุเทพ บัณฑิต
พนักงานทั่วไป   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ว่าง
นางสาวกิจจา เวชพัฒน์   อรวรรณ สุทธินนท์
พนักงานพิมพ์ดีด   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลับหน้าหลัก