นางสุวลี จุทิ่น
เกษตรอำเภอท่าศาลา
 
นางสาวนฏพร ทองบุญชู อากรณ์ เชาวลิต สุเทพ บัณฑิต อรวรรณ สุทธินนท์
เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติงาน ชำนาญการ ชำนาญการ ชำนาญการ
 
เสาวรรณี หนูเกลี้ยง ภมร สมบัติชัย พัฒนะ นุชนิยม  
เจ้าพนักงานธุรการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร  
ชำนาญการ ชำนาญงาน  
 
วินัย เสนาะกรรณ สุวัฒน์ ทองสุข ณัฐวัตร นวลรอด  
พนักงานทั่วไป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
ชำนาญการ ปฏิบัติการ  
 
ผุสดี เวชพัฒน์ โสภาวรรณ ลักษณา ชุมพล จันทรพงศ์  
พนักงานพิมพ์ดีด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ  
       
       
       
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7552-1110,0-7552-1416
E-mail : thasala@doae.go.th , kasatthasala@hotmail.com