ยินดีต้อนรับ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา
เมนูหลัก
กิจกรรม ปี 2561 onlineกรมส่งเสริมการเกษตร
แนะนำสำนักงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา ดำเนินการปรับปรุงสมุดทะเบียน
เกษตรกร ให้แก่เกษตรกร โดยทางอำเภอได้ประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
ขอรับการปรับปรุงทะเบียนฯ ตามสถานที่นัดหมาย หรือที่
สำนักงานเกษตรอำเภอ ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่
บัดนี้ เป็นต้นไป
 

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/2561
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/2561 มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป โดยให้นำหลักฐาน
1. สำเนาเอกสารสิทธิ์
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

กองการเจ้าหน้าที่
บุคลาก กองแผนงาน
ภารกิจ กองคลัง
วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูล ส่งเสริมเน็ต ssnet
ข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์สารสนเทศ
ข้อมูลการเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร
ข้อมูลศูนย์บริการฯ กองวิจัยและพัฒนาฯ
ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักส่งเสริมฯเขต 5
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำนักงานพัฒนาและถ่ายทอดฯ
Actionplan55 กลุ่มพัฒนาระบบบริหา
จัดการองค์ความรู้ สำนักงานเลขานุการกรมฯ
ข้อมูลสถาบันฯ กลุ่มแม่บ้าน  
กลุ่มส่งเสริมอ
อบรมเกษตรกร งบประมาณ โครงการ ปี 2561
28 พฤศจิกายน 2560 อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group
          ณ ห้องประชุมอาคารริมน้ำ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา ภาพกิจกรรม
28 พฤศจิกายน 2560 อบรมเกษตรกร การถ่ายทอดความรู้วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผน
         ธุรกิจไม้ผลทุเรียน ณ ศพก.หมู่ที่ 2 ตำบลตลิ่งชัน
4 มกราคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา จัดอบรมเกษตรกรโครงการแก้ไขปัญหาความ
ต้องการประชาชนระดับพื้นที่ด้านการเกษตรฯ(สวนสมรม) ภาพกิจกรรม
23 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา จัดเวที ครั้งที่ 1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริม
อาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ มัสยิดบ้านสระบัว ตำบลท่าศาลา
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพกิจกรรม
           
 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน55  
   
   

สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอ บริการ online
เมือง ทุ่งสง
หัวไทร ทุ่งใหญ่
เชียรใหญ่ บางขัน
เฉลิมฯ ถ้ำพรรณ
ชะอวด นาบอน
ปากพนัง พิปูน
จุฬาภรณ์ ฉวาง
ร่อยพิบูลย พรหมคีรี
พระพรหม ลานสกา
สิชล ขนอม
นบพิตำ ช้างกลา
ใบรับรองเงินเดือนฯ
แบบฟอร์มราชการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
ราคายางออนไลน์
กรมอุตุนิยมวิทยา
ราคาปาล์มวันนี้
ประกาศการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
     1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน อ่าน      
     2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งวดที่ 2 อ่าน
          
ยื่นภาษีออนไล
ราคาผักตลาดไ
ราคาน้ำมันวัน
 
     สัปดาห์รณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลย้นครัวเรือนละ
ต้น   เนื่องใน โอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ
60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ภาพกิจกรร


 
 
 
 
ระบบรายงาน online สารพันบันเทิง
ศูนย์บริการฯ ไทยรัฐ
ภาวะการผลิตพืช เดลินิวส์
วิสาหกิจชุมชน คมชัดลึ
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษ ภาพข่าว/กิจกรรม ผู้จัดการ
รายงาน กสก การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติปี 2560/2561 ภาพกิจกรรม สยามรัฐ
ทะเบียนเกษตรกร   มติช
ระบบทะเบียนสินทรัพย์    
     
         
แผนการฝึกอบรมเกษตรกร    
พัฒนาศักยภาพเกษตรหมู่บ้าน กิจกรรมย้อนหลัง  
อบรมเลี้ยงผึ้งโพรง55 ฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กิจกรรม ภาพกิจศรีธ  
อบรมปุ๋ยลดต้นทุนปี2555 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช/ข้าว ปี 2554  
แผนขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ต.ท่าขึ้น ภาพกิจกรรม  
อบรมเกษตรกรGAPปาล์มน้ำมัน,ข้าว  
อบรมเกษตรกรผูปลูกมะพร้าว  
   
  สาระน่ารู้  
  การปฏิบัติดูแลรักษาโรครากและโคนเน่าทุเรียน รายละเอียด  
  แนวทางแก้ไขปัญหาสวนไม้ผลช่วงฝนตกชุกและหลังน้ำท่วม รายละเอียด  
  การดูแลสวนปาล์มหลังน้ำท่วม รายละเอียด  
  หนอนหัวดำ ศัตรูร้าย สวนมะพร้าว รายละเอียด  
  การผลิตปุ๋ยหมักแห้งเพื่อการเกษตร รายละเอียด  
  หนอนใยผัก 5มี.ค.55 รายละเอยีด  
  โรคไหม้ข้าว 5 มี.ค.55 รายละเอียด  
     
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แจ้งจุดโรงสีรับจำนำข้าวเปลือกตามโครงการผู้ปลูกพืช  
  เศรษฐกิจหลักข้าวนาปี 2554/2555 รอบที่ 1 รายละเอียด  
  กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ปี 2554/2555  
  รอบที่ 1 ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เข้าร่วมโครงการเยียวยา รายละเอียด  
     
     
     
     
     
     
   
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าศาลา
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7552-1110,0-7552-1416
E-mail : thasala@doae.go.th , kasatthasala@hotmail.com